|
|
|
|
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9

นายทินกร เหลือล้น
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
 เกี่ยวกับ สชป.9
ทำเนียบผู้อำนวยการ
รายนามผู้บริหาร
หนังสือเวียน สชป.9
ปฏิทินการประชุม/สัมมนา
Facebook สชป.9
หน่วยงานในสังกัด สชป.9
คลังความรู้ สชป.9
ข้อมูลดาวน์โหลด
ระบบสารสนเทศภููมิศาสตร์
โครงการชลประทาน
สายงานผู้เชี่ยวชาญ
ระบบติดตามงานของ
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
 ระบบสืบค้นข้อมูล

Google
สำนักงานชลประทานที่ 9
 สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549
Web Page Hit Counters
Flower Delivery Service
      
 
ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง
1
  นายสุหะ ถนอมสิงห์
  6 เมษายน 2518 - 31 ตุลาคม 2526
2
  นายกิจจา ผลภาษี
  1 พฤศจิกายน 2526 - 30 กันยายน 2531
3
  นายสวัสดิ์ชัย เจริญโต
  1 ตุลาคม 2531 - 20 มกราคม 2535
4
  นายกำจร ลาภเจริญ
  24 กุมภาพันธ์ 2535 - 27 สิงหาคม 2535
5
  นายสวัสดิ์ชัย เจริญโต
  1 ตุลาคม 2535 - 1 ธันวาคม 2535
6
  นายรัตน์ พันธ์บูรณานนท์
  25 มีนาคม 2536 - 24 พฤศจิกายน 2538
7
  นายวิจิตร วีรกิจพานิช
  7 ธันวาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
8
  นายชยันต์ สุทธิวารี
  3 ตุลาคม 2539 - 8 มกราคม 2540
9
  นายสุทธิพงษ์ คูณทอง
  9 มกราคม 2540 - 30 กันยายน 2544
10
  นายพีรพงษ์ สุวรรณมนตรี
  28 พฤษภาคม 2545 - 30 พฤศจิกายน 2548
11
  นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่
  13 ธันวาคม 2548 - 16 ตุลาคม 2549
12
  นายบุญประสาท เธียรราชกิจ
  12 มีนาคม 2550 - 3 กันยายน 2550
13
  นายแสงรัตน์ เบญจพงศ์
  3 กันยายน 2550 - 11 ธันวาคม 2550
14
  นายสุรพล ใจยงค์
  9 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2555
15
  นายเกิดชัย ธัญวัฒนกุล
 16 พฤศจิกายน 2555 - 15 ตุลาคม 2560
16
  นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
 16 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
17
  นายสุชาติ เจริญศรี
 11 ตุลาคม 2561 - 24 ธันวาคม 2562
18
  นายสุริยพล นุชอนงค์
14 มกราคม 2563 - 17 สิงหาคม 2564
19
  นายทินกร เหลือล้น
18 สิงหาคม 2564
 
      
สำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
143/1 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20111
โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 โทรสาร 0-3834-1433, 0-3834-1255
ออกแบบและจัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 9
E-mail : rid9@rid.go.th , rid9_chonburi@hotmail.com โทรศัพท์ 0-3834-1252-4 ต่อ 190

Admin